Domy tkalců v Chełmsku Śląském.

U soutoku řek Zadrna a Meta, mezi pohořími Góry Krucze a Zawory, v nadmořské výšce 508 m leží Chełmsko Śląskie. Tržní osadu včetně okolních vesnic daroval český král Václav II. svídnicko-javorskému knížeti Bolku I. roku 1289. Půl století později Chełmsko přešlo do vlastnictví cisterciáků z Krzeszowa a od té doby sdílelo osudy opatství až do roku 1810, a vděčilo mu za svůj rozvoj i jako město, i jako středisko tkalcovství. V 16. století se město stalo centrem plátenictví a soukenictví. Okolní sedláci se živili pěstováním lnu a domácím tkalcovstvím. Císařský zákon z r. 1545 totiž umožňoval provozování tkalcovství a kovářství i mimo cechovní organizace. Města organizovala ve velkém měřítku výkup výrobků a jejich vyvážení za hranice Slezska. Chełmsko k nim patřilo. Po škodách způsobených třicetiletou válkou, během které shořela polovina města, došlo k jeho obnově. Vznikly barokní domy na náměstí. V roce 1707 cisterciáci z Krzeszowa postavili pro tkalce pozvané z Čech soubor dřevěných domů, kterým se říká "Dvanáct apoštolů". Tyto domy byly postaveny asi 200 m východně od náměstí u dávné cesty do Mieroszowa (nyní ulice Sądecka). Tvoří historický soubor nejlépe dochovaných dřevěných domů v Dolním Slezsku. Hrázděné zdi  byly  spojovány  zámky na  tzv.  vlaštovčí  ocas.  Dodnes  se  dochovalo  11  domů

postavených v řadové zástavbě s charakteristickým podloubím. Tvoří komunikační tah, který se kdysi používalo jako místo k prodeji hotového plátna. Domy se sedlovými šindelovými střechami stojí štíty k silnici. V lomenicích nad podloubím jsou dveře na půdu, která se využívala jako sklad. Sklad byl přístupný i z síně po strmém schodišti, u kterého byly i schody do malého sklepa. Z podloubí vedou vchody do dvoutraktového interiéru. Malá síň oddělovala malou světnici od kuchyně. Druhá polovina budovy o ploše cca 34,5 m2 sloužila jako dílna, kde byl 1 nebo 2 stavy a byt pro celou rodinu. Za domy terén klesá příkrým svahem k potoku, kde se máčelo a bělilo plátno. Druhý osluněný břeh se používalo k sušení tkanin. Domy staré přes 300 let jsou obydlené, v prvním ze strany náměstí je zřízena tkalcovská světnice se všemi zařízeními nezbytnými pro zpracování lnu. Chełmsko Śląskie ztratilo městská práva v r. 1945 a dnes je to vesnice s vlastním znakem. Působí zde Sdružení pro rozvoj Chełmska Śląského „Tkacze Śląscy”, které se snaží o obnovu původních tkalcovských tradic.

Více informaci o historii a významných památkách najdete na webové stránce www.chelmskoslaskie.pl

Zpracoval: Antoni Witczak
Překlad: Karina Kurková

Galerie

Na mapě

Panorama 3d