Břidlicový lom, Bratříkov

Využití kamene ve venkovském stavitelství se v českých zemích obecně rozvíjelo od konce 18. století. V průběhu počátku 19. století rychle rostl počet selských a domkářských usedlostí s prvky vytesanými z kamene. Na konci 19. století se prosazuje průmyslová těžba kamene, spojená s výraznějším uplatněním mechanizace ve velkolomech. Jednou z významných těžeb se stala ve druhé polovině 19. století těžba Železnobrodské břidlice, která přinesla pro Železnobrodsko nebývalé konjunkturní období výroby krytinových šablon. Z počátku se dekorativní břidlice začala objevovat na blízkých stavbách a později i na vzdálených reprezentačních a monumentálních budovách. V Liberci pokrývá střechu kostela sv. Kříže a byla použita i pro původní zastřešení Severočeského muzea. Používala se též jako obkladový materiál štítů dřevěných chalup. Železnobrodské břidlice jsou vázány na různě mocné a dlouhé pruhy fylitů uložených ve svorech železnobrodského krystalinika. Vystupují v poměrně malém území v jádru mohutného vyklenutí, provrásněného a porušeného řadou zlomů.

Hornina proniká na povrch v délce asi 8 km a šířce cca 2 km na linii obcí Bzí, Alšovice, Těpeře, Bratříkov a Vlastiboř. Během 50 let zde bylo postupně otevřeno kolem 60 lomů. Po roce 1900 nastal postupný útlum těžby břidlice. Po uzavřených lomech zůstaly jen nahromaděné odvaly a zatopená jezírka. Nový zájem o štípatelné břidlice vyvolala ve druhé polovině 20. století potřeba oprav starých historických budov a kulturních památek. Rozšířila se i strojní výroba obkladových desek pro interiéry. V Bratříkově se začalo využívat nahromaděných haldových odpadů, které v mikromletém stavu našly uplatnění jako plnivo v chemickém průmyslu a také jako plnivo živičných lepenek. Nejvýznamnější lomy na katastru obce Bratříkov patřily liberecké textilní firmě Johann Liebieg & Co., z nichž nejstarší Bratříkov – Radčice je dosud v provozu. Jeho správní budova, u silnice Praha – Harrachov, postavená touto firmou, je dodnes nazývána Červený dům.

Zpracoval: OHK v Jablonci nad Nisou 

Galerie

Na mapě