Zbiornik przeciwpowodziowy Bukówka

Po wielkiej powodzi w lipcu 1897 r., która dotknęła dorzecze Bobru powstał plan zabezpieczenia na przyszłość doliny tego największego i najdłuższego lewobrzeżnego dopływu Odry. Zakładał on budowę jezior zaporowych i suchych zbiorników retencyjnych. Pierwszy z nich powstał już kilka km od źródeł Bobru, które znajdują sie po czeskiej stronie koło miejscowości Bobr na wysokości 804 m npm. Zasilony wodami Złotnej i Bachorzyny przecina Bóbr zlepieńcowy grzbiet w jego najwyższym miejscu między Zameczkiem (590 m) i Zadzierną (724 m), tworząc malowniczy przełom. Powyżej wsi Bukówka zbudowano kamienno-betonową zaporę w l. 1903-1905 tworząc suchy zbiornik o pojemności 2,2 mln m3. Tama o długości 215 m przegrodziła dolinę na wysokość 15 m. Przy lewym jej końcu powstał przelew górny do odprowadzaniu nadmiaru wód powodziowych. Zbiornik służył do 1938 r., kiedy stwierdzono przecieki tamy i wyłączono go z eksploatacji.
W 1978 r. przystąpiono do budowy nowej tamy w tym samym miejscu, ale o nowych parametrach. Dzięki temu powstało wielofunkcyjne jezioro zaporowe z przeznaczeniem na rezerwuar wody pitnej dla aglomeracji wałbrzyskiej, zabezpieczające jednocześnie okolice przed powodziami. Nowa betonowo-ziemna tama  jest  dwukrotnie  wyższa  od  poprzedniej,  ma  265  m  długości, a  jej korona

o szerokości 5 m przebiega na wysokości 540 m n p m. Poprzednia tama tkwi w podstawie nowej budowli. Od strony jeziora wykonano betonowy przelew w postaci studni z dolnym przepływem, zabezpieczający przed falą powodziową. Dzięki nowej zaporze ukończonej w 1987 r. powstało jezioro o powierzchni 199 ha i pojemności 16,79 mln m3, w tym z rezerwą powodziową wynoszącą 1,85 mln m3. Odpływ dozwolony (maksymalny wypływ wody) wynosi 8 m/s. Podniesienie lustra wody zbiornika do wysokości 535 m zmusiło do budowy ziemnych i betonowo-ziemnych wałów od pn.-wsch. i zach. na długości 600 m, chroniących Miszkowice. Dolna część wsi w dolinie Złotnej znalazła się bowiem poniżej poziomu wody w jeziorze. Nieprzerwana praca stacji pomp chroni przed zalaniem najniżej położone gospodarstwa. Jezioro gromadzące wody mieszczące się w II klasie czystości może w przyszłości pełnić funkcje rekreacyjne. Jest trzecim co do wielkości i najwyżej położonym w Sudetach.
Zbiornik znajduje się w gestii Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i na jego stronach internetowych znajdują się informacje o jeziorach i zbiornikach retencyjnych Dolnego Śląska.

Opracował: Antoni Witczak

Galeria

Na mapie